A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasi partnerzy w programie Erasmus+

Biuro Karier

Logowanie

EFEKTY KSZTAŁCENIA

studiów doktoranckich

  1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  2. Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia nauk ścisłych (z uwzględnieniem dziedziny: nauki fizyczne i dyscypliny: fizyka i astronomia

Symbol

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent:

WIEDZA
SD_W01 Wykazuje wiedzę ogólną na najbardziej zaawansowanym światowym poziomie z fizyki i/lub astronomii oraz na styku różnych dziedzin pokrewnych, a także szczegółową specjalistyczną wiedzę w dyscyplinie/specjalizacji, w której wykonywana jest rozprawa doktorska.
SD_W02 Wykazuje znajomość najnowszych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć z fizyki i/lub astronomii oraz szczegółową specjalistyczną wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych teorii, metodologii badań i pojęć przez niezależne badania w specjalizacji, w której wykonywana jest praca doktorska lub na styku różnych specjalizacji pokrewnych;
SD_W03 Wykazuje rozumienie najbardziej złożonych zależności w fizyce i/lub astronomii, a także w pokrewnych dziedzinach z uwzględnieniem interakcji pomiędzy dziedzinami;
SD_W04 Zna metodologię fizyki i/lub astronomii w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych
SD_W05 Ma umiejętności wykorzystania zaawansowanego aparatu matematycznego i metod oraz narzędzi informatycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów badawczych
SD_W06 Posiadają znajomość i umiejętność stosowania ważnych dla ich specjalności pakietów oprogramowania oraz korzystania z dostępnych baz danych jako narzędzia w pracy badawczej
SD_W07 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym, znają język angielski w stopniu umożliwiającym aktywne porozumiewanie się z partnerami
SD_W08 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną organizację własnej i zespołowej pracy w pracowni naukowej
SD_W09 Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową
UMIEJĘTNOŚCI
SD_U01 Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania
SD_U02 Potrafi w sposób krytyczny odnieść własne wyniki do wyników innych badaczy, ocenić ich znaczenie i jakość, wskazać drogi optymalizacji programu badawczego
SD_U03 Potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań w formie publikacji w specjalistycznym czasopiśmie naukowym, oraz przygotować dysertację stanowiącą całościowe przedstawienie aktualnego stanu światowego wiedzy w tematyce bliskiej rozprawie doktorskiej, opis i uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki oraz ich krytyczną analizę w nawiązaniu do własnego warsztatu badawczego i osiągnięć innych grup badawczych na świecie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SD_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i odczuwa taką potrzebę, jako niezbędny warunek twórczego uczestnictwa w rozwoju uprawianej dziedziny
SD_K02 Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych i wykazuje odpowiedzialność za skutki działań własnych i zespołowych;

 

SPOSOBY UZYSKANIA

EFEKTÓW

METODY OCENIANIA
WIEDZA
SD_W01

(E) Wykłady

(E) Seminaria

Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej

Egzamin

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD, egzamin doktorski

SD_W02

(E) Wykłady

Seminaria instytutowe i grupy badawczej

Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej

Egzamin

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD na podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminarium

Egzamin doktorski

SD_W03

Seminaria grupy badawczej

Dyskusje z promotorem

Pisanie publikacji/książki

Pisanie pracy doktorskiej

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD

Egzamin doktorski

Recenzje publikacji i pracy doktorskiej

SD_W04

Seminaria grupy badawczej

Seminaria

Dyskusje z promotorem

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD na podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminarium

Egzamin doktorski

SD_W05

(E) Wykłady

Seminaria

Egzaminy

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD na podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminarium

SD_W06 Seminaria grupy badawczej Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD,
SD_W07

Praca własna

Seminaria

Egzamin z języka obcego
SD_W08

Seminaria

Udział w realizacji projektów

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD
SD_W09

Udział w realizacji projektów

Dyskusje z promotorem

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD
UMIEJĘTNOŚCI
SD_U01

Udział w pracach badawczych

Seminaria

Publikacje

Rozprawa doktorska

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD

Recenzje prac i rozprawy doktorskiej

SD_U02

Udział w konferencjach

Seminaria

Ocena semestralna opiekuna i kierownika SD
SD_U03

Własne publikacje

Rozprawa doktorska

Recenzje prac i rozprawy

Egzamin doktorski

Ocena promotora

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SD_K01

Seminaria

Konsultacje z promotorem

Ocena promotora
SD_K02 Udział w projektach badawczych Ocena kierownika projektu

 

* Objaśnienia oznaczeń:

SD (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla studiów doktoranckich

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

 

……………………………………………………

(pieczątka i podpis Dziekana)

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Współpraca naukowa Wydziału w latach 2016-2020

Kalendarz wiadomości

sierpień 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6