A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla studentów

 Informuję, że zgodnie z § 6 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 126 w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wszystkie zajęcia na kierunkach fizyka, fizyka medyczna oraz astronomia bedą prowadzone bezpośrednio na terenie Uczelni.

Dziekan Wydzialu Fizyki i Astronomii UZ
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

 

MOST - rekrutacja na semestr zimowy

 


 

 

Nasi partnerzy w programie Erasmus+

Biuro Karier

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 137
Rady Wydziału Fizyki i Astronomii
z dnia 22 października 2013 roku

Zasady organizacyjne stacjonarnych
Studiów Doktoranckich
na Wydziale Fizyki i Astronomii

Studentów obowiązuje regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim stano-wiący załącznik do uchwały nr 523 Senatu UZ z dn. 25.04.2012 r.

1.    Organizacja studiów doktoranckich.
1.1.    Wydział Fizyki i Astronomii prowadzi 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk Fizycznych, w dyscyplinach Fizyka i Astronomia.
1.2.    Studia doktoranckie, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z programem studiów doktoranckich uchwalonym przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii.
1.3.    Zgodnie z Regulaminem (§31 ust. 1) do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, powołanego przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Kierownika Studiów Doktoranckich.
1.4.    Oferta dydaktyczna programu studiów doktoranckich zawiera:
1.4.1.    Semestr I:
-    Obowiązkowe wykłady I i II dopasowane tematyką do zainteresowań naukowych doktorantów pierwszego roku;
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna.
1.4.2.    Semestr II:
-    Obowiązkowe wykłady I i II dopasowane tematyką do zainteresowań naukowych doktorantów pierwszego roku;
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna.
1.4.3.    Semestr III
-    Wykłady do wyboru: IIIA albo IIIF dopasowane tematyką do zainteresowań nauko-wych doktorantów drugiego roku;
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna.
1.4.4.    Semestr IV
-    Wykłady do wyboru: IIIA albo IIIF dopasowane tematyką do zainteresowań nauko-wych doktorantów drugiego roku;
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna;
-    Egzamin z języka angielskiego.
1.4.5.    Semestr V
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna.
1.4.6.    Semestr VI
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna;
-    Egzamin z filozofii.
1.4.7.    Semestr VII
-    Seminarium doktoranckie;
-    Praktyka pedagogiczna.
1.4.8.    Semestr VIII
-    Seminarium doktoranckie.
1.5.    Czynności związane z przewodem doktorskim
1.5.1.    Otwarcie przewodu doktorskiego następuje na wniosek opiekuna przez Radę Naukową Wydziału przy spełnieniu ustawowego warunku otwarcia przewodu (co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzo-wanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).
1.5.2.    Powołanie promotora przez Radę Naukową Wydziału, a także promotora pomocnicze-go, w przypadku jego udziału w przewodzie.
1.5.3.    Złożenie pracy doktorskiej zaakceptowanej przez promotora oraz promotora pomocni-czego, w przypadku jego udziału w przewodzie.
1.5.4.    Na wniosek Dziekana wyznaczenie przez Radę Naukową Wydziału recenzentów oraz składu komisji do egzaminu z dyscypliny podstawowej pod warunkiem zaliczenia wszystkich egzaminów przewidywanych planem studiów doktoranckich.
1.5.5.    Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony przez Radę Na-ukowa Wydziału po otrzymaniu recenzji oraz zaliczeniu egzaminu z dyscypliny pod-stawowej.
1.5.6.    Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez Radę Naukowa Wydziału.
1.5.7.    Nadanie stopnia doktora przez Radę Naukowa Wydziału.
2.    Prowadzenie zajęć w języku obcym
-    Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy (w tym dla osób wznawiających studia doktoranckie) lub umiejętności, egzaminy oraz obrona pracy doktorskiej mogą być prowadzone w języku obcym za zgodą studentów oraz Dziekana w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. Na wniosek doktoranta praca doktorska również może być przygotowywana wyłącznie w języku obcym za zgodą Dziekana i promotora pracy.
3.    Praktyki zawodowe
3.1.    Doktorant, w ramach praktyki zawodowej, jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach dy-daktycznych, przy czym:
3.1.1.    doktoranci pierwszego roku współuczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w wymiarze nie mniej-szym niż 60 godzin dydaktycznych, a nie większym niż 90 godzin dydaktycznych,
3.1.2.    doktoranci lat wyższych zobowiązani są do samodzielnego przeprowadzenia 10 godzin dydaktycznych zajęć dydaktycznych w roku akademickim pod kierunkiem nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot, lecz nie wyższej niż 60 godzin dydak-tycznych w roku akademickim,
3.1.3.    doktoranci otrzymujący stypendia doktoranckie mogą być zobowiązani do przeprowa-dzenia większej liczby godzin zajęć dydaktycznych, lecz nie wyższej niż 90 godzin dy-daktycznych w roku akademickim.
3.2.    Dziekan w porozumieniu z promotorem (opiekunem naukowym) przydziela doktorantowi zaję-cia dydaktyczne w ramach obciążenia dydaktycznego Wydziału.
3.3.    Zasady zwalniania z obowiązku odbywania praktyk zawodowych określa § 14 Regulaminu Studiów Doktoranckich.
4.    Studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.
4.1.    Na wniosek doktoranta zaopiniowany przez promotora (opiekuna naukowego) Kierownik Stu-diów Doktoranckich może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego planu stu-diów i programu studiów doktoranckich (§ 15 ust. 1 i 2 Regulaminu).
4.2.    Zgoda na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu studiów doktoranc-kich może być przyznana w przypadku:
4.2.1.    wielomiesięcznego stażu w innym ośrodku akademickim lub badawczym w ramach programów europejskich, bilateralnych czy krajowej wymiany studentów,
4.2.2.    wielomiesięcznego stażu badawczego w ramach grantów badawczych,
4.2.3.    szczególnej sytuacji losowej uniemożliwiającej systematyczne osobiste uczestnictwo w zajęciach przewidzianych planem i programem studiów.
4.2.4.    W przypadku wyrażenia zgody na indywidualną organizację studiów doktoranckich, Kierownik Studiów Doktoranckich określa tryb i formę zaliczeń przedmiotów przewi-dzianych planem i programem studiów oraz tryb zaliczenia praktyki dydaktycznej, przy czym:
-    w przypadku pobytu w innym ośrodku akademickim zaliczenie przedmiotów obję-tych programem studiów może być uzyskane na podstawie zaliczeń przedmiotów, w których doktorant uczestniczył podczas tego pobytu,
-    indywidualna organizacja studiów nie może naruszać zasad składania sprawozdań z przebiegu pracy naukowej zgodnie z § 17 pkt. 2 Regulaminu Studiów Doktoranc-kich.
5.    Zaliczenie semestru studiów.
5.1.    Nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej Kierownik Studiów Doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktoranta. Następnie Kierownik Studiów Doktoranckich podejmuje decyzję o
5.1.1.    wpisie doktoranta na kolejny semestr studiów,
5.1.2.    wpisie warunkowym doktoranta na kolejny semestr studiów,
5.1.3.    skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
5.2.    Decyzję, o której mowa w punkcie 5.1.2 Kierownik Studiów Doktoranckich podejmuje wyłącznie na wniosek doktoranta złożony nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.
5.3.    Doktorant może ubiegać się o wpis warunkowy na następny semestr w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z powodu długotrwałej choroby oraz ważnych okoliczności losowych. Wpis warunkowy jest wpisem na cały semestr.
5.4.    Doktorant nie ma prawa powtarzania roku.
5.5.    Wznowienie studiów doktoranckich osoby skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich może nastąpić:
-    na drodze ponownej rekrutacji, na podstawie decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich,
-    na mocy decyzji kierownika studiów doktoranckich popartej ponowną rozmową kwalifikacyjną w obecności opiekuna naukowego lub promotora.
6.    Koszty przeprowadzania przewodu doktorskiego dla uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii.
6.1.    Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich prowadzanych na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ pokrywa Wydział, o ile zamknięcie przewodu nastąpi nie później niż sześć lat od rozpoczęcia przez nią studiów doktoranckich. Obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, albo bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej przed wszczęciem przewodu doktorskiego.
6.2.    Cudzoziemcy, do których nie stosuje się zasad obowiązujących obywateli polskich, których przewód doktorski odbywa się w ramach studiów doktoranckich, oprócz opłaty związanej z uczestnictwem w studiach doktoranckich, nie wnoszą osobnej opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
6.3.    W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego w całości lub w części przez Wydział mimo nie spełnienia warunków zawartych w punktach 6.1 oraz 6.2.

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Współpraca naukowa Wydziału w latach 2016-2020

Kalendarz wiadomości

październik 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie