A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla studentów

 Informuję, że zgodnie z § 6 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 126 w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wszystkie zajęcia na kierunkach fizyka, fizyka medyczna oraz astronomia bedą prowadzone bezpośrednio na terenie Uczelni.

Dziekan Wydzialu Fizyki i Astronomii UZ
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

 

MOST - rekrutacja na semestr zimowy

 


 

 

Nasi partnerzy w programie Erasmus+

Biuro Karier

 

Skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Kształcenia powołanej przez JM Rektora na kadencję 2020/2024:
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – przewodniczący
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ – zastępca dyrektora Instytutu Astronomii
dr Marcin Kośmider  – zastępca dyrektora Instytutu Fizyki
lic. Aleksandra Rosik – przedstawiciel studentów”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin Wydziałowej Rady ds. Kształcenia na Wydziale Fizyki i Astronomii

ROZDZIAŁ I
Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

§ 1

1. Przewodniczącym Wydziałowej Rady ds. Kształcenia jest Dziekan.
2. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia zwołuje się przynajmniej raz na dwa miesiące.
4. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady ds. Kształcenia albo na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

§ 2

1. Przewodniczący najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia członków o dacie, miejscu i porządku obrad tego posiedzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

ROZDZIAŁ II
Organizacja obrad

§ 3

1. Obradami Wydziałowej Rady ds. Kształcenia kieruje Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia lub w jego zastępstwie osoba przez niego wyznaczona.
2. Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.
3. Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.
4. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane w ostatnim punkcie posiedzenia.
5. Z przebiegu posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ III
Głosowanie

§ 4

1. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia wyraża opinie w drodze uchwał podjętych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków. W sprawach osobowych głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonym w statucie Uczelni.
2. Obsługę administracyjną prac Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, w tym ewidencję uchwał, zapewnia sekretariat Dziekana.
3. Dokumentacja prac Wydziałowej Rady ds. Kształcenia przechowywana jest w sekretariacie Dziekana.

ROZDZIAŁ IV
Zadania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

§ 5

1. Zakres kompetencji Wydziałowej Rady ds. Kształcenia obejmuje wszystkie kierunki studiów, formy i rodzaje kształcenia realizowane i planowane przez Wydział.
2. Zadania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia obejmują, w szczególności:
1) przedstawianie rekomendacji dla dziekana i dyrektorów instytutów, dotyczących strategii rozwoju kierunków studiów prowadzonych przez wydział oraz działań na rzecz jakości kształcenia;
2) opiniowanie programów kierunków studiów tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;
3) opiniowanie programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;
4) wnioskowanie o zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych;
5) opiniowanie i kształtowanie polityki zakupów aparatury dydaktycznej na wydziale i monitorowanie jej efektywnego wykorzystania;
6) monitorowanie jakości kształcenia na wydziale;
7) kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia prowadzone przez wydział;
8) kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia;
9) monitorowanie działalności kół naukowych na wydziale;
10) opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora za działalność dydaktyczną;
11) wykonywanie zadań związanych z jakością kształcenia wynikających z Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
12) wykonywanie innych zadań określonych przez dziekana i przez uczelnianą radę ds. kształcenia.

 

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Współpraca naukowa Wydziału w latach 2016-2020

Kalendarz wiadomości

październik 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie